Privacystatement

Privacy Statement

 

Jan Dob Advies,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
Telefoon
+31 06 20 63 70 32

Website https://www.jandobadvies.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jan Dob Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik ga verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 

Jan Dob Advies heeft in principe alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven verwerk ik ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Indien nodig Beoordeling kredietwaardigheid;
 • Betalingsgedrag.

 

Voor support aan/voor mijn klanten kunnen ik incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

 

Van het eventuele personeel dat bij Jan Dob Advies in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jandobadvies.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Jan Dob Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Jan Dob Advies verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
   

Geautomatiseerde besluitvorming
Jan Dob Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Dob Advies) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jan Dob Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Jan Dob Advies bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.
Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jan Dob Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jan Dob Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Dob Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jandobadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jan Dob Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jan Dob Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met via info@jandobadvies.nl